Niedziela, 9 Maja 2021 r. 129 dzień roku. Imieniny: Beatus, Bożydar, Grzegorz

Zajazd w Biskupinie

Zajazd w Biskupinie Biskupin

Dane adresowe

88-410 Biskupin
(kujawsko-pomorskie)

Zajazd w Biskupinie

Zajazd  poło­żony jest w Bisku­pi­nie na tere­nie Powiatu Żniń­skiego, w któ­rym znaj­duje się naj­więk­szy w Euro­pie Rezer­wat Arche­olo­giczny. Piękne histo­ryczne miej­sce na Pału­kach, które dostar­cza przy­jem­no­ści i wygody – noc­legi, restau­ra­cja, plac zabaw dla dzieci, duży bez­pieczny parking,wiata do grilla na 200os, Muzeum Arche­olo­giczne, prze­jazd kolejką wąsko­to­rową do Wene­cji, rejs stat­kiem po Jezio­rze Bisku­pin­skim.  Zajazd w Bisku­pi­nie zapew­nia warunki do zor­ga­ni­zo­wa­nia imprezy oko­licz­no­ścio­wej do 200 osób.

 

Posia­damy dwie sale ban­kie­towe które wypo­sa­żone są w:

- kli­ma­ty­za­cję
- komi­nek
- każda z nich połą­czona jest z czę­ścią noc­le­gową.

 

Sala pierw­sza Kla­syczna – nowo­cze­sny wystrój, deko­ra­cję świetlne, ele­ganc­kie, jasne nowo­cze­sne krze­sła, por­ce­la­nowa zastawa sto­łowa.
Sala druga regio­nalna – sty­li­zo­wana, wystrój nawią­zu­jący do bisku­piń­skiego kli­matu z pałuc­kimi ele­men­tami ludo­wymi, z cie­płym i kame­ral­nym wystro­jem.

Zapew­niamy uważną i sta­ranną obsługę, która zadba o pełną wygodę gości.

 

Orga­ni­zu­jemy róż­nego rodzaju imprezy oko­licz­no­ściowe

- wesela,
- ban­kiety,
- imprezy fir­mowe,
- stud­niówki,
- bal syl­we­strowy,
- komu­nie.

 

Oferta

Do Pań­stwa dys­po­zy­cji mamy dwie nie­za­leżne sale z osob­nym wej­ściem, kuch­nią i łazien­kami oraz przej­ściem do pionu hote­lo­wego. Obie sale posia­dają komi­nek oraz kli­ma­ty­za­cję. W zależ­no­ści od ilo­ści osób, kli­matu wesela oraz wła­snego uzna­nia wybór sali należy do Pań­stwa.

Sala sty­li­zo­wana
Sala Karczma w stylu Pałuc­kim o spe­cy­ficz­nym regio­nal­nym cha­rak­te­rze . Sala przy­sto­so­wana na przy­ję­cie ok. 80–90 osób. Sala posiada kli­ma­ty­za­cję. Przed Zajaz­dem znaj­duje się taras który może pomie­ścić ok.40 osób. Ser­wu­jemy tutaj dania regio­nalne, wyko­nane z pro­duk­tów pocho­dzą­cych z tutej­szych gospo­darstw i darów pobli­skich lasów.

Sala kla­syczna
Sala została oddana do użytku w czerwcu 2011 roku. Mie­ści mak­sy­mal­nie 200 osób i przy­sto­so­wana jest do orga­ni­za­cji wesel. Posiada kli­ma­ty­za­cję i kur­tyny powietrzne. Cie­pły i nowo­cze­sny wystrój sali oraz gustowny wystrój pozwoli Pań­stwu prze­żyć nie­za­po­mniane, pełne pozy­tyw­nych emo­cji chwile.

 

Przy­kła­dowe menu weselne

1. Obiad: Rosół z maka­ro­nem wła­snej pro­duk­cji, potrawka z ryżem, kotlet scha­bowy z brzo­skwi­nią, devol­lay, udko kur­czaka fasze­ro­wane, kar­kówka ze śliwką, kotlet sło­neczny z płat­kami kuku­ry­dzia­nymi, zawi­ja­niec bisku­piń­ski, rolady z szynki, ziem­niaki i sos pie­cze­niowy, frytki, surówki: biała kapu­sta, czer­wona kapu­sta, buraczki, mar­chewka, pekinka
2. Kawa i cia­sto: Kawa parzona, cia­sto, owoce, sałatki owo­cowe. Kawa i her­bata bez ogra­ni­czeń
3. Szwedzki stół rybny: szczu­pak fasze­ro­wany pło­nący, ryba po japoń­sku, pstrąg wędzony, ryba po grecku, ryba w galar­cie, węgorz
4. Zaką­ski: Sałatka jarzy­nowa, schab zawi­jany w gala­re­cie, sałatka z gro­sem, tatar, pie­czywo, deski serów i wędlin, ogórki kiszone
5. Pło­nące indyki: Poda­wane w cało­ści z żura­winą i sosem brzo­skwi­nio­wym, kro­kie­tami ziem­nia­cza­nymi, sos czosn­kowy
6. Tort weselny i kawa
7. Cie­pły bufet: gołąbki, barsz­czyk z pasz­te­ci­kiem, szasz­łyk dro­biowy, kapu­sta zasma­żana, pie­czywo, golonka peklowana

Video

Sala weselna w Biskupinie

Zobacz pozostałe filmy

Opinie klientów

Nie wystawiono jeszcze żadnej opinii.

Dodaj opinię

Ocena:


Wizyt: 7954
Koperta Wyślij wiadomość